ภารกิจปฏิบัติงาน/กิจกรรมนิเทศ

การจัดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (post-test online)

โพสต์6 ก.ค. 2559 09:01โดยCHARAN   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 07:49 ]

สพม.24 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. โดยความร่วมมือของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR รูปแบบ online ด้วยชุดการเรียนรู้ของ British English โดยมีครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพม. 24 จำนวน  33 คน เข้ารับการอบรม online ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้ดำเนินการจัดสอบ post-test online ในวันที่  29  มิถุนายน  2559  ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม.24  ด้วยชุดข้อสอบของ Cambridge Metrica ประกอบด้วยทักษะที่ใช้ในการสอบ คือ Listening และ Reading ผลจากการสอบจะนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Post-test Online


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2559

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:42โดยCHARAN   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 23:19 ]

สพฐ.โดยสถาบันภาษาอังกฤษ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2559  ณ  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของ สพม. เขต 24 เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป กำหนดแข่งขันในระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  จำนวน  3  ประเภท คือ
1. Impromptu Speech
2. Story Telling
3. Multi Skills Competition

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2559


การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยCHARAN   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 21:00 ]

ศนฐ.จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ โดยจัดการอบรม การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานี เพื่อให้ศึกษานิเทศก์สมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน  100  คน จากทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้มีโอกาสใช้สื่อ ICT เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไปอบรม ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ ‎(The Idle ปทุมธานี 2-6 ก.ค. 59)‎


1-3 of 3